Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština udruge „Lastovski poklad“  na sjednici održanoj dana 05.03.2015. godine, donijela je

STATUT

Udruge „Lastovski Poklad“

 Uvodni dio:

Lastovski Poklad je stari lastovski  običaj koji legenda spominje 1483. godine, a povezan je s opsadom Korčule od Katalana ( Maura, napuljskih gusara). Po narodnoj predaji, Katalani su 1483. godine opsjeli Korčulu, te na Lastovo poslali jednog izaslanika kako bi pozvao Lastovce na predaju. Kako se nakon dužeg vremena izaslanik nije vratio, Katalani se s vojskom i brodovljem uputiše prema Lastovu. Kada je stražar koji se nalazio na vrhu brda poviše sela uočio brodovlje zaviče: Kukuriku gornje selo, kukuriku donje selo! Eto idu Katalani, bit ćemo svi poklani!  Žene, djeca i starci u strahu su napustili mjesto i zajedno sa svećenikom otišli u procesiju na brdo Hum, te u molitvi promatrali dolazak brodovlja, dok su se muškarci pripremali za obranu otoka. Učini veliko nevrijeme i zapuha jaki lebić, potopi neke katalanske brodove, a ostali se okrenuše i pobjegoše natrag. Kada su Lastovci uvidjeli da je pogibelj prošla, uhitiše katalanskog izaslanika, stave ga na tovara, povedu kroz selo uz porugu i ismijavanje. Rastegnu uzu i spuste ga tri puta niz uzu, a poslije ga odvedu na Dolac gdje ga živa zapale i izgore. Jedan od prvih pisanih tragova o Lastovskom Pokladu datira iz 1747. god. kada je dubrovački knez Ivan Franjo Sorgona napisao jednu heroično-komičnu pjesmu o lastovskom Pokladu. Od tih davnih vremena sam običaj poklada kroz stoljeća trpio je mnoge promjene zavisno o vremenu u kojem se odvijao. U davnim vremenima nisu imali odore, za vladavine Engleza imali su bijele hlače. Za vladavine Austrije zabranjene su željezne sablje i zamijenjene drvenim. Za vladavine Italije bilo je prisiljavanja da se pjeva na talijanskom jeziku. Umjesto lovačkih pušaka kojima se pucalo prilikom cujanja danas se prave i pucaju bombe. Usprkos svim promjenama i teškim vremenima kroz koja je Lastovo i lastovski Poklad prošao, Lastovci su ljubomorno čuvali, oplemenjivali i sačuvali običaj lastovskog Poklada, prenoseći ga s koljena na koljeno.  Danas s ponosom možemo reći da imamo jedan od vrjednijih običaja u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje i činjenica da je 17. siječnja 2008. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske lastovski Poklad proglasilo nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske i stavilo ga pod svoju zaštitu. Shodno tome grupa mještana otoka Lastova, zaljubljenika u lastovski Poklad, svjesna vrijednosti ovog jedinstvenog običaja odlučila je osnovati dobrovoljnu udrugu Lastovski Poklad

I OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o 

     – nazivu sjedištu,

     – o zastupanju, 

– izgledu pečata udruge, 

– području djelovanja skladno ciljevima,

– ciljevima

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja 

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, 

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, 

– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i 

  načinu vođenja popisa članova,

– tijelima udruge, 

– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, 

– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, 

  te načinu  sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

– izboru i opozivu likvidatora udruge

– prestanku postojanja udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te 

  drugim pitanjima od značaja za udrugu 

Članak 2.

Naziv udruge glasi: „Lastovski poklad“. Sjedište udruge je na otoku Lastovu, Lastovo, Dolac 3. Pokladni običaj održava se isključivo u mjestu Lastovu. Udrugu zastupa predsjednik udruge. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm sa natpisom:       Lastovski Poklad u gornjem djelu, a u donjem djelu 1483. godina. U sredini pečata nalazi se poklad na tovaru.

II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je područje općine Lastovo. 

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

– organiziranje i praćenje organizacije provođenja običaja Lastovskog poklada

 • čuvanje i njegovanje tradicije i običaja Lastovskog poklada
 • prikupljanje povijesne građe o Lastovskom pokladu
 • izdavanje knjige „Zbornik lastovskog poklada“
 • proučava i njeguje Lastovski poklad
 • u medijima promiče svoje ciljeve
 • organizira prigodne skupove, predavanja i izložbe,
 • promiče i potiče međusobnu suradnju s umjetničkim, stručnim, prosvjetnim i ostalim Udrugama i ustanovama u smislu zajedničkih ciljeva
 • rad s mladeži u svim segmentima društva
 • folklorna skupina KUD Lastovo koja prezentira pokladne običaje i tradicionalne plesove otoka Lastova

Članak 7.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja  gospodarske djelatnosti na temelju odluke Upravnog odbora,  sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. (Čl. 31. st. 1 Zakona o udrugama) 

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u udruzi  ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu izjavu.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.

Članak 10.

Redovnim članom udruge mogu postati osobe iz stavka 4. članka 9. Statuta koje su zainteresirane za rad u udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Kluba.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo predsjedniku koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Skupština. Osobe mlađe od 18 godina oslobođene su plaćanja godišnje članarine.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu.

Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 11. 

Članom udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik udruge.  U popis članova upisuje se osoba za koju je predsjednik donio odluku o prijemu u članstvo .

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu (nazivu)

– OIB-u

– datumu rođenje

– datumu pristupanja udruzi

– kategoriji članstva (ako su propisane statutom)

– datumu prestanka članstva u udruzi, te

– druge podatke.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • birati i biti biran 
 • plaćanje članarine 
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • nadzirati rad udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem
 • neplaćanjem članarine
 • smrću

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu te u slučaju smrti člana.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Tajnik
 • Likvidator
 • Nadzorni odbor
 • Časni sud

SKUPŠTINA

Članak 15. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini .

Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika.

Članak 16.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana. 

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni odbor.

Članak 17.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18. 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a ako nije prisutna natpolovična većina skupština se odgađa za pola sata i nastavlja sa radom, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 19. 

Skupština udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje 
 • bira i razrješava tijela udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • odlučuje o promjeni sjedišta i promjeni izgleda pečata udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 20. 

Predsjednika udruge bira i razrješava skupština na mandatno razdoblje od 4 godine.

Predsjednik udruge:

– zastupa udrugu

– saziva sjednice skupštine

– odgovara za zakonitost rada udruge

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 21.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje  osoba koju ovlasti predsjednik.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor broji 9 članova koje bira skupština s time da je predsjednik udruge po funkciji predsjednik Upravnog odbora i bira se na mandat od 4 godine. Upravi odbor priprema sjednice skupštine i odlučuje o gospodarskim djelatnostima koje će obavljati udruga.

TAJNIK

Članak 23.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

LIKVIDATOR

Članak 24. 

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština. 

Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor bira skupština , ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Članovi izvršnog odbora i časnog suda ne mogu biti članovi nadzornog odbora. Mandat nadzornog odbora traje dvije godine i može se  ponoviti.  Nadzorni odbor nadzire cjelokupni rad udruge. Pri svakom izvršenom nadzoru rada i poslovanja sastavlja zapisnik i dostavlja ga izvršnom odboru. Nadzorni odbor obavezan je najmanje jednom godišnje izvršiti cjelovitu kontrolu rada i poslovanja društva, te o tome podnijeti izvješće Izvršnom odboru  i Skupštini.  Ako tijela društva ne postupaju shodno odredbama Statuta i ostalih akata, kao i odluka skupštine nadzorni odbor može zahtijevati ili sazvati izvanrednu Skupštinu udruge, tj. izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora, sve prema odlukama ovog Statuta.

ČASNI SUD

Članak 26.

Članove časnog suda bira Skupština. Časni sud sastoji se od tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Članovi časnog suda moraju biti ljudi od ugleda u društvu koji dobro poznaju običaj Poklada i sve okolnosti vezane uza njega. Moraju poznavati statut i ostale akte udruge, te čuvati ugled udruge i običaja. Svi članovi časnog suda moraju imati prebivalište na otoku Lastovu. Časni sud prati tijek održavanja Poklada i brine se da se Poklad  odvija prema  običaju i drugim aktima.          

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 28.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

V PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

– odluka skupštine o prestanku udruge

– pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem

– Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje 

  redovne    sjednice skupštine, a ona nije održana

– pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

– pokretanje stečajnog postupka

– na zahtjev člana, ako je broje članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, 
 • dobrovoljni prilozi, donacije i darovi
 • novčana sredstva obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

–    obavljanjem gospodarskih djelatnosti 

 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • Uza za cujanje poklada( od lučine, tj. Konoplje),
 • Oprema za tovara ( sedlo, kožnjak , postojci, oglavina i uza od tovara koja mora biti od lučine, tj. Konopolje),
 • Kompletna odora pokladne lutke,
 • Rakle,
 • Šusta,
 • Tovar,
 • Pokladarova grža i Pokladarov kamen – pravo korištenja udruge
 • Imovinska i ostala prava koja proizlaze iz običaja lastovskog poklada
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost. 

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

VI  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32. 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

VIII FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 34.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

IX ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 35.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

X NADZOR

Članak 36.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XI PRIZNANJA I NAGRADE

Priznanja i nagrade udruga dodjeljuje svojim članovima, kao i ostalim pravnim i fizičkim osobama, te institucijama za posebne zasluge i doprinose u prezentiranju, čuvanju i oplemenjivanju običaja Lastovskog Poklada.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština na prijedlog Časnog suda i Izvršnog odbora na svojoj redovitoj skupštini.

XII STATUSNE PROMJENE

Članak 37.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština natpolovičnom većinom članova udruge.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 39.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od nadležnog tijela državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje važiti Statut kojeg je usvojila skupština na sjednici od 05. travn 2009. godine.

U Lastovu, 05.03.2015. godine.

Predsjednik Udruge

Antun Karlović 

Suradnici